Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ม.ทักษิณ รับสมัครนักวิชาการศึกษา ,พนักงานขับรถยนต์

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 10:23 น. วันที่ 07 03 62

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - หากมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหรือภาระงานด้านการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
    - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) (ให้แนบหลักฐาน)
    - สามารถขับรถยนต์โดยสาร (รถบัส) หรือรถบรรทุกได้ โดยต้องมีเอกสารรับรองหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานเดิม
    - มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 หรือ ชนิดที่ 4

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 25 มีนาคม 2562

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : http://capr.tsu.ac.th
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy