Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

สิ้นพระเทพญาณโมลี หรืออาจารย์ผัน วัดทรายขาว ผู้ผลักดันสร้างพุทธมณฑลสงขลา

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 19:07 น. วันที่ 08 11 61

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

สิ้นพระเทพญาณโมลี หรืออาจารย์ผัน วัดทรายขาว ผู้ผลักดันสร้างพุทธมนฑลสงขลา

น้อมถวายความอาลัย พระเทพญาณโมลี (ผัน ปสนฺโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการสงบในช่วงรุ่งสางของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ส่วนกำหนดการประกอบพิธีฌาปนกิจจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประวัติพระเทพญาณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสงขลาและเจ้าอาวาสวัดทรายขาว จาก www.bankaonews.com

1. ชาติภูมิ
พระเทพญาณโมลี ฉายา ปสนฺโน นามเดิม ผัน นามสกุล ทองอร่าม อายุ 85 ปี พรรษา 65 เป็นบุตรของนายแอ และนางเขียว ทองอร่าม เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2476 ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2. การศึกษา
พ.ศ. 2490 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
พ.ศ. 2503 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดเลียบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
พ.ศ. 2503 สอบไล่เปรียญธรรมได้ ประโยค 1-2 จากสำนักเรียนวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2538 รับการถวายปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 รับการถวายปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พ.ศ. 2551 รับการถวายปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

3. อุปสมบท
วันที่ 17 เดือนมิถุนายน 2497 ณ พัทธสีมาวัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พระอุปัชฌาย์ พระอธิการอ่อน จนฺทสุวณฺโณ วัดทุ่งหวังใน ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุภรณ์ธรรมนิวิฏฐ์ วัดทุ่งหวังนอก ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการอั้น ยสินฺธโร วัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

4.งานปกครอง
พ.ศ. 2505 เป็นเจ้าอาวาสวัดทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา
พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
พ.ศ. 2542 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2545 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พ.ศ. 2550 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2555 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘

5. สมณศักดิ์
พ.ศ. 2510 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ที่ "พระใบฎีกา" ในฐานานุกรมของพระญาณโมลี (ประณีต จิตธมฺโม) รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดเลียบ อำเภอเมืองสงขลา
พ.ศ. 2520 ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น "พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี" ในราชทินนามที่ "พระครูประภัสร์ธรรมคุณ"
พ.ศ. 2532 ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท" ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2537 ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นเอก" ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2539 ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (ครองราชย์ครบ 50 ปี) ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระราชาคณะชั้นสามัญ" ในราชทินนามที่ "พระพิศาลพิพัฒนพิธาน"
พ.ศ. 2549 ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระราชาคณะชั้นราช" ในราชทินนามที่ "พระราชพิพัฒนาภรณ์"
พ.ศ. ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระราชาคณะชั้นเทพ" ในราชทินนามที่ "พระเทพญาณโมลี"

6. รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
พ.ศ. 2516 ได้รับพัดรองประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2532 ได้รับโล่รางวัลการประกวดวัดจังหวัดสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2541 ได้รับโล่รางวัลจากระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2545 ได้รับโล่รางวัลการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนดีเด่นจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการระดับกาญจนเกียรติคุณ ในฐานะผู้มีผลงานทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่น จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2554 ได้รับโล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระเทพญาณโมลียังได้สละกำลังกาย กำลังทรัพย์ในการดำรงพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นอย่างมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตลอดมา โดยการสร้างวัดและส่งพระภิกษุเข้าไปจำพรรษาขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น วัดปิเหล็ง อำเภอสุคิรินทร์ จังหวัดนราธิวาส, วัดเขาแก้ว (บ้านแซะ) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา, วัดป่าแจ้งแก้ว (ทวดเสือ) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา, วัดเกาะลังกาวีวนาราม รัฐเคดะ ประเทศมาเลเซีย ตลอดถึงเป็นแม่งานในการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพุทธมณฑลแห่งแรกของภาคใต้ ที่ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 117 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจระดับจังหวัด และเป็นที่เรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในวงเงินการก่อสร้างประมาณ 600-1,000 ล้านบาท
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy

สงขลามีเดีย

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา แจ้งกำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ และพิธีปิดศพ พระเทพญาณโมลี (ผัน ปสนฺโน) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ และอดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๐๙.๓๙ น. อัญเชิญสรีระเข้าวัดทรายขาว
๑๒.๓๐ น. เริ่มถวายน้ำสรงศพ
๑๖.๓๐ น. ปิดการถวายน้ำสรงศพ
๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๐.๐๐ น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๓๐ น. พิธีมาติกาบังสุกุล
๑๔.๐๐ น. พิธีปิดศพ

จึงกราบเรียน/เรียน/เจริญพร มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy