Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ประกอบการ

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 14:50 น. วันที่ 20 02 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ประกอบการ นิทรรศการนวัตกรรมผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาด ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมสู่การยกระดับศักยภาพธุรกิจรูปแบบใหม่ ในระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร นักวิจัย วิทยากร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมมีบรรยายในหัวข้อ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.พญ. นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแนวคิดการทำธุรกิจนวัตกรรม โดยคุณวรนล ฐิตินันทกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูเบอร์ จำกัด
สำหรับโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ประกอบการ นิทรรศการนวัตกรรมผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาด ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมสู่การยกระดับศักยภาพธุรกิจรูปแบบใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการภายใต้โปรแกรม 25 (P25) แผนงานย่อยพัฒนาระบบและกลไกสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ ววน. แผนงานย่อยรายประเด็น "แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพของผู้ประกอบการในการพัฒนายกระดับสถานประกอบการด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย และผู้ประกอบการ ซึ่งทางโครงการได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำไป Matching ร่วมกับผู้ประกอบการ และสร้างสรรค์เป็นผลงานในวันนี้ จำนวน 10 ผลงาน อันประกอบด้วย
1. เครื่องคัดขนาดไข่นกกระทาด้วยเทคโนโลยี Image Processing / ห้างหุ้นส่วนจำกัด อคินฟาร์ม
2. ตู้ตากพริกไทยพลังงานทางเลือกในการผลิตพริกไทยพรีเมี่ยม / บริษัท บ้านสวนมรดกพริกไทยตรัง จำกัด
3. Kombucha จากเปลือกและชาดอกกาแฟ / บริษัท อินโนเวทีฟ คอฟฟี่ จำกัด
4. ระบบควบคุมการฟักไข่แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT / บริษัท เอพีเอ็น ไอที โซลูชั่น จำกัด
5. อุปกรณ์แยกชิ้นงานออกจากเครื่องขัดผิว / บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด
6. เครื่องปอกไข่ไก่ต้มด้วยระบบอัตโนมัติ / บริษัท ที เอ็น เซอร์วิส
7. กระถางต้นไม้รักษ์โลก / โรงปูน อุ่นดิน
8. raw organic rice / สวนตาเชยเกษตรฟาร์ม
9. ผลิตภัณฑ์เจลนวดน้ำมันปาล์มแดงกัญชา / บริษัท เคโอซีพี จำกัด
10. ไซเดอร์มังคุดผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม / ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทยวิถีชุมชน
รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มทร.ศรีวิชัย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า งานในครั้งนี้ยังกิจกรรมนำเสนอ Demo Day เพื่อประกวดนวัตกรรมที่พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ และยกย่องเชิดชูผลงานดีเด่น  3 ประเภท ซึ่งมีผลการประกวดมีดังนี้
ประเภทผลิตภัฑ์ต้นแบบ 4 รางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ตู้ตากพริกไทยพลังงานทางเลือกในการผลิตพริกไทยพรีเมี่ยม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องปอกไข่ไก่ต้ม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องคัดขนาดไข่นกกระทาด้วยเทคโนโลยี Image Processing
- รางวัลชมเชย ระบบควบคุมการฟักไข่แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT
ประเภทผู้ประกอบการต้นแบบ 4 รางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ Innovative Coffee
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท บ้านสวนมรดกพริกไทยตรัง จำกัด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงปูนอุ่นดิน
- รางวัลชมเชย สวนตาเชยเกษตรฟาร์ม
ประเภทบุคลากรพัฒนาผู้ประกอบการดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ณัฐรดา บุญถัด อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานวิทย์ แนมใส และอาจารย์ธีระวัฒน์ เพชรดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดร.บุญเรือน สรรเพชร และอาจารย์วันทนา สังข์ชุม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รางวัลชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรม และ ดร.พิมพิศา พรหมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย ในส่วนของโครงการนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันส้างผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับให้มีความสารถในการแข่งขันทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาด การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความเข้มแข็งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ"
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy