Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

อพท. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยว

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 11:33 น. วันที่ 18 02 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

อพท. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 (16 กุมภาพันธ์ 2567) ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) และพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ รองผู้จัดการ อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นักวิจัย ตลอดจนองค์กรภาครัฐ – เอกชน และภาคีเครือข่ายพี่น้องประชาชนเข้าร่วม

สำหรับโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) และพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เพื่อให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามขีดความสามารถในการรองรับ และช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ไม่ถูกทำลาย เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) และเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แหล่ง 3 มาตรการ ได้แก่
- พื้นที่ทะเลน้อย ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใช้มาตรการลดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ
- พื้นที่เกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ใช้มาตรการการท่องเที่ยวแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง
- พื้นที่เมืองเก่าสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใช้มาตรการเปลี่ยนจุดห้ามจอดเป็นจุดเช็คอิน
สำหรับการคัดเลือกมาตรการมาใช้นั้นได้จากผลการศึกษาดำเนินการนำร่องการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า "จังหวัดสงขลา ได้พัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว พร้อมทั้งขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก การจัดโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) และพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก แต่ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนที่มีอยู่ไม่เข้มแข็ง ก็จะเกิดความไม่สมดุลได้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งท้องถิ่น/ท้องที่ ภาคีเครือข่ายพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันศึกษาเรื่องดังกล่าว ตามเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รวมทั้งการใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือทางบก ที่จะต้องสมดุลกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาความสามารถในการรองรับ ก็จะเป็นเรื่องสำคัญทั้งการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลกหรือการรองรับนักท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าจังหวัดสงขลามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะที่สุดติดอันดับของประเทศ เพราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เราจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนบวกกับต้องมีความพร้อมของพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนด้วย"
       
ด้าน ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า มทร.ศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการจาก อพท. โดยมีหน้าที่ในการศึกษาขีดความสามารถของชุมชนในแต่ละพื้นที่ การลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชน และทำงานร่วมทุกภาคส่วนนื้ที่ โดยภายในงานวันนี้มีการนำเสนอผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แหล่ง 3 มาตรการ และการคัดเลือกมาตรการที่ได้จากผลการศึกษาดำเนินการนำร่องการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืนต่อไป
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy