Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่เครือข่ายชมรมครูผู้ดูแลเด็กอำเภอจะนะ

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 15:04 น. วันที่ 17 01 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่เครือข่ายชมรมครูผู้ดูแลเด็กอำเภอจะนะ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่เครือข่ายชมรมครูผู้ดูแลเด็กอำเภอจะนะ ในการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอจะนะ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ และให้ครูได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้กับครูดีเด่นที่อุทิศตนให้กับการจัดการเรียนการสอนด้วย โดยมีนายนายวิญญู  สิงห์เสม ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy