Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

อบจ.สงขลา นำร่องจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพื้นที่อำเภอสิงหนคร

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 10:07 น. วันที่ 07 11 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

อบจ.สงขลา นำร่องจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพื้นที่อำเภอสิงหนคร

อบจ.สงขลา การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายกไพเจน หวังใช้เป็นแผนนำร่องให้ท้องถิ่นได้มีแบบแผนผังน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองแก้น้ำท่วม น้ำแล้ง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน  มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในการประชุมฯ โดยมี นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลา กล่าวรายงาน
 
เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการระบายน้ำ และปัญหาน้ำแล้งเป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี โดยที่มีสาเหตุมาจากศักยภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมประกอบกับการขยายตัวของชุมชนที่มีผลต่อการกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนและประชาชนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในฤดูแล้งยังเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่มีจํากัดส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่
 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงดำเนินการโครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และได้ว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายงาน หรือแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2. เพื่อจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
3. เพื่อจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการระบายน้ำ และปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
4. เพื่อออกแบบและประมาณราคาโครงการบริหารจัดการน้ำตามแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าววว่า อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านทรัพยากรน้ำแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นชุมชนที่ความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การเกษตรกรรม การประมง และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัด แต่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มขนาบด้วย ทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลา จึงมักจะประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูมรสุมเป็นประจำทุกปี ประกอบกับในปัจจุบัน มีการขยายตัวของชุมชนที่มีความหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อการกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชน อีกทั้งยังประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำ ของภาคเกษตรกรรม ในฤดูแล้ง ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม และการพัฒนาพื้นที่อำเภอสิงหนครเป็นอย่างมาก

อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการโครงการ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ให้เกิดความสมดุล เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้ดำเนินการโครงการ จัดทำผังแม่บท การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญของการดำเนินการในรูปแบบ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มองค์กร และเครือข่ายต่างๆ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในวันนี้ เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาของโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา จะก่อให้เกิดการบริหารจัดน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแบบแผนแม่บทในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของพื้นที่อำเภอสิงหนคร ในอนาคตต่อไป   

ด้านนางสาวภพภร  ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลา กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการระบายน้ำ และปัญหาน้ำแล้ง เป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี โดยที่มีสาเหตุมาจากศักยภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูสรสุม ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนที่มีผลต่อการกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนและประชาชนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในฤดูแล้ง ยังเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่มีจำกัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่
   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงลา จึงดำเนินการโครงการ จัดทำผังแม่บท การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และได้ว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายงานหรือแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ,เพื่อจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ,เพื่อจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการระบายน้ำ และปัญหาน้ำแล้ง ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเพื่อออกแบบ และประมาณราคาโครงการบริหารจัดการน้ำตามแผนแม่บท  และแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสิงหนคร   
           
โดยการดำเนินงานโครงการ ได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการของโครงการ และได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 10 กลุ่ม ในพื้นที่ 11 ตำบล ของอำเภอสิงหนคร ในระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2566 เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสำหรับการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ โดยให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษา และการจัดทำแผนงานโครงการบริหารจัดหารน้ำ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาต่อไป

สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy