Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ 3 สถานประกอบการ ผนึกกำลังพัฒนาการเรียนรู้

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 14:26 น. วันที่ 25 08 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ 3 สถานประกอบการ ผนึกกำลังพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ 3 สถานประกอบการ ผนึกกำลังพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน เดินหน้าสร้างเครือข่ายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ ควบคู่พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม พร้อมออกใบประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนสำหรับใช้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงาน
           วันที่ 10 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา นำโดย ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับสถานประกอบการ 3 แห่ง ได้แก่ 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 2. บริษัท เอ็น.โอ.พี. สุวรรณซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3. บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ
           นอกจากนั้น ยังเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ในการใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ระบบการทำงาน
             ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักและทฤษฎีของสถานประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการจัดให้มีการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เรียนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไปได้
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy