Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ม.ทักษิณ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 1 อัตรา

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 15:01 น. วันที่ 17 03 58

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


------------------------------

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 16,500 บาท

หลักฐานการสมัคร

    - ใบสมัคร
    - สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเ จำนวน 1 ฉบับ
    - ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
    - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
    - กรณี ชื่อ-สกุล ในหลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกันให้นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล มาแสดง

วิธีรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2558

    - ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
    - มอบหมายให้บุคลาอื่นส่งใบสมัครแทน
    - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ถึง ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sci.tsu.ac.th/sci/news/detail/517
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy