Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ระโนด เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา

เริ่มโดย ฅนสองเล, 14:51 น. วันที่ 06 12 55

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ อ.ระโนด เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา

ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันนี้(6 ธ.ค. 55) นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมติดตามโครงการ"ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการต่างๆ ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทรับเหมาได้รับงานเพื่อดำเนินการตามแผนการพัฒนา อ.ระโนด โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอระโนด และบริษัทผู้รับเหมา เข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน
     
นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว "ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว "ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" โดยกำหนดจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการ และแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเชิงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนระโนด โดยการประชุมฯครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนระโนด ซึ่งเป็นมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ประชาชนในพื้นที่ จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ ให้ดำรงอยู่เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

โดยโครงการที่มีการเร่งติดตามเพื่อให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จ คือการสร้างสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ของประชาชน ,การขุดลอกและขยายคลองระโนด ,การขยายเส้นทางคมนาคม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองแดน เป็นต้น ซึ่งในหลายๆโครงการได้มีการดำเนินการไปแล้วมากกว่า 50 เปอร์เซ็น...
วิชราวุฒิ แกล้วกล้าหาญ//ภาพ ยุสรา วาจิ//ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215