Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

หาดใหญ่โพลพบปัญหาราคาน้ำมัน/คอร์รัปชันกระทบ ปชช.มากที่สุดในยุครัฐบาล ?ปู? 3

เริ่มโดย ฅนสองเล, 10:16 น. วันที่ 26 11 55

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

โดย  ASTVผู้จัดการภาคใต้ www.ASTVsouth.com

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หาดใหญ่โพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน จ.สงขลา เรื่อง เศรษฐกิจ และประชานิยมในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3 พบว่า ประชาชนสงขลามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ร้อยละ 50.3 ร้อยละ 70.8 นโยบายประชานิยมจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินเหมือนสหภาพยุโรป ปัญหาราคาน้ำมัน และปัญหาการคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด และปัญหาการเมืองส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล มากที่สุด รองลงมา เป็นปัญหาการคอร์รัปชัน และปัญหาเศรษฐกิจ
       
       หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับเศรษฐกิจและประชานิยมในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,002 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้
       
       กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.6 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 42.5 รองลงมา มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 32.8 และอายุ 18-20 ปี ร้อยละ 12.0 ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ร้อยละ 31.6 รองลงมา ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย รับจ้างทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.2, 15.9, 15.6 และ 10.0 ตามลำดับ
       
       รศ.ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนจังหวัดสงขลา ร้อยละ 50.3 มีสถานะการเงินโดยมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และร้อยละ 26.2 ไม่เหลือเก็บแต่ไม่มีหนี้สิน มีเพียงร้อยละ 23.5 มีสถานะการเงินโดยมีรายได้มากกว่ารายจ่าย นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 มีภาระหนี้สินโดยที่ประชาชนร้อยละ 30.4 มีภาระหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท รองลงมา มีภาระหนี้สิน 200,001-500,000 บาท และ 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ 10.5 ตามลำดับ
       
       ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 สามารถเก็บเงินในแต่ละเดือนได้ โดยที่ประชาชนร้อยละ 38.4 สามารถออมเงินได้แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด รองลงมา 1,001-3,000 บาทต่อเดือน และ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และ 10.1 ตามลำดับ และประชาชนร้อยละ 24.9 ที่ไม่สามารถออมเงินได้
       
       ประชาชนร้อยละ 36.4 เห็นว่า ปัญหาการเมืองส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลมากที่สุด รองลงมา เป็นปัญหาการคอร์รัปชัน และปัญหาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 21.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 46.9 มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้า/อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 52.3 มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้า/อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 10.8 มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้า/อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด
       
       ประชาชนจังหวัดสงขลา ภาพรวมของปัญหาที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 4.51 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) และเมื่อพิจารณาตามประเด็นของปัญหา พบว่า ประชาชนเห็นว่าปัญหาราคาน้ำมัน และปัญหาการคอร์รัปชันในแวดวงการเมือง/ราชการ เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 คะแนน รองลงมา ปัญหาเกี่ยวกับการปรับขึ้นของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.86, 4.80, 4.73 และ 4.58 ตามลำดับ
       
       ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.6 คิดว่า การชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย มีเพียงร้อยละ 26.4 ที่คิดว่าการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย
       
       ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.8 เห็นว่า นโยบายประชานิยมจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินเหมือนสหภาพยุโรป และร้อยละ 29.2 เห็นว่า นโยบายประชานิยมไม่ทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินเหมือนสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.9 คิดว่า นโยบายประชานิยมส่งผลเสียให้แก่เศรษฐกิจไทยมากกว่าผลดีทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 21.1 )
       
       นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เห็นว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรมีประโยชน์ต่อเกษตรมากกว่านโยบายจำนำข้าว 15,000 บาท โดยที่ประชาชนร้อยละ 51.6 ต้องการเห็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ช่วยลดราคาสินค้ามากที่สุด รองลงมา ลดราคาน้ำมัน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ 13.1 ตามลำดับ
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215