Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

กรมควบคุมโรค เปิดสัมมนาเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาคใต้ตอนล่างที่สงขลา

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 00:39 น. วันที่ 19 06 63

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

กรมควบคุมโรค เปิดสัมมนาเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาคใต้ตอนล่างที่สงขลา

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สงขลา เปิดสัมมนาเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาคใต้ตอนล่าง  ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรค และภัยสุขภาพ

(19 มิ.ย.63) ที่โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อสาประชาสัมพันธ์ เขต 12 ประจำปี 2563 เพื่อการสร้างความรอบรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการสิ่งแวดล้อม   ลดโรคและภัยสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ได้จัดการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ และนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปเผยแพร่สู่ประชาชนต่อไป  โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และเครือข่ายสื่อมวลชน ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย การอภิปลาย พร้อมบรรยาย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม กระแสโลกาภิวัฒน์ และการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การสื่อสารประชาสัมพันธ์  เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสื่อสารให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง โดยต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้เกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562  ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ถ้าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy