Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - gim

#1
มรภ.สงขลา เฟ้นหาตัวแทนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นแข่งระดับประเทศ "ผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วย-เจลลี่พร้อมดื่ม" กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมชุมชนคลองสายยู ต.รำแดง อ.สิงหนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ
                มรภ.สงขลา ผนึกธนาคารออมสิน เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66 ผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วยและเจลลี่พร้อมดื่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมชุมชนคลองสายยู ต.รำแดง อ.สิงหนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ
              เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับธนาคารออมสินนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี อ.พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีมคณาจารย์ นักศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาตัวแทนจากธนาคารออมสิน และ มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             ผลการพิจารณาจากผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 5 ทีม ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมชุมชนคลองสายยู ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา พัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วย และเจลลี่กล้วยพร้อมดื่ม รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสู่รอบระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พัฒนาเซรั่มบำรุงผิวหน้า พรอพอลิส จากชันโรง รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ชุมชนหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา รับเงินรางวัล 3,500 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่
ทีมกลุ่มเครื่องแกงชุมชนบ้านม่วงใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงบ้านม่วงใหญ่ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และ ทีมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเทพหยา พัฒนาชุดข้าวยำสวนเทพหยา ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
              รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า การแก้ปัญหาความยากจนถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศไทยที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และกำหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของความพอดีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกิจการที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าหรือให้บริการ ส่งเสริมการจ้างงาน โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรอย่างเดียว แต่เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมด้วย
             มรภ.สงขลา จึงร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มชุมชน โดยการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา มาพัฒนายกระดับคุณภาพภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโดยการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สนับสนุนและเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน นำไปสู่การสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่
#2
สงขลาฟรีสไตล์ / Stop Spam on board
15:51 น. วันที่ 30 09 66
No Spm no no no