ผู้เขียน หัวข้อ: หาดใหญ่โพล ชี้ชาวบ้านต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด  (อ่าน 11 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,647
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
หาดใหญ่โพล ชี้ชาวบ้านต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย


หาดใหญ่โพล  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหา โอกาส และมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14  จังหวัดภาคใต้  จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 200 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่  27 เมษายน 2563 -7 พฤษภาคม 2563   ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 31.75 พอใจการแก้ปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด และพอใจการแก้ปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 31.25

ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสภาพจิตใจจากการรับรู้ข่าวโควิด-19 กับค่าไฟฟ้าแพงขึ้นในช่วงเดือนมีนาตมและเมษายน มากที่สุด (ร้อยละ 94.25) รองลงมาเป็นการระบาดของโรคที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ (ร้อยละ 93.50) และสินค้าอุปโภคขึ้นราคา (ร้อยละ 91.00) ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ประชาชนร้อยละ 28.25  เห็นว่าเกิดความร่วมมือและความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 รองลงมา โอกาสของธุรกิจออนไลน์ และโอกาสของสถาบันการศึกษาในการเรียนออนไลน์และนวัตกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 24.75 และ 10.25  ตามลำดับ

ประชาชนร้อยละ 50.75 เห็นว่าเหมาะสมกับวิธีการและมาตรการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท 3 เดือนของรัฐบาล  และไม่เหมาะสมกับวิธีการและมาตรการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท 3 เดือนของรัฐบาล (ร้อยละ 49.25) ส่วนมาตรการที่ประชาชนพึงพอใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล พบว่า ประชาชนพอใจมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.28 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รองลงมา คือ มาตรการลดการส่งเงินประกันสังคมของนายจ้าง/ลูกจ้าง และมาตรการใช้ฟรีและลดค่าน้ำ-ไฟ มีค่าเฉลี่ย 3.25 และ 3.23 ตามลำดับ

ประชากรต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุด (ร้อยละ 55.25) รองลงมา คือ พัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ให้ก้าวไกลสู่สากลและวางแผนพัฒนาไทยเป็นครัวโลกอย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 8.50 ตามลำดับ
บริการถ่ายภาพสินค้าเพื่อขาย สร้างโปรไฟล์ธุรกิจแบบมืออาชีพ โฆษณาร้านค้าให้ได้ผล แนะนำตัวตนให้คนรู้จัก โทร 0910468589 ,0845828115 www.facebook.com/songkhlamedia